98 نورتن | تعبیر خواب جامع


دلیل ,پیشه ,بیند ,خواب ,کرد، ,مشغله ,رویاها آمده ,تعبیر خواب ,زمین رویاها ,کرد، دلیل ,است، دلیل

تفسیر خواب مشغله

:: تفسیر خواب مشغله
دلیل ,پیشه ,بیند ,خواب ,کرد، ,مشغله ,رویاها آمده ,تعبیر خواب ,زمین رویاها ,کرد، دلیل ,است، دلیل
معنی خواب مشغله

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند. اگر بد است، دلیل بر شر و بدی است. اگر دید بعضی از پیشه ها بد است و بعضی نیک، هر کدام قوی تر است حکم بدان کنند.

اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.

اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود.

اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود.

در سر زمین رویاها آمده:

شما سرکار هستید : موفقیت در انتظار شماست .

خدمتکار شما در حال کارکردن است : جاه طلبیهای شما به نتیجه می رسند .

اعضاء فامیل کار می کنند : منفعت مالی

بچه ها کار می کنند : خوشبختی دیگران کارمیکنند: درتمام طول عمر از یک موفقیت برخوردار خواهید بود .

شما بواسطه کار زیاد از رمق افتاده اید : ناراحتی بسیار شما را عذاب می دهد .

باعث از رمق افتادن همکارتان می شوید : کاری با وزرات دادگستری خواهید داشت .

بچه ها را با تحمیل کار زیاد از رمق می اندازید : یک تغییر مهم در وضعیت فعلی شما رخ خواهد داد.

از حیوانات زیادی کار می کشید : دردسر شما را احاطه می کند .

در سر زمین رویاها آمده:

شما یک شغل دارید : یک دورهخوب شروع میشود .

شما هیچ شغلی ندارید : شما سبک مغز هستید .

شغلتان را دوست دارید : شادی و عمر طولانی

از شغل خود متنفرید : شانس در همه امور با شما خواهد بود .

درآمد شما بسیار خوب است : مشاجره در خانواده

درآمد شما کم است : از دوستان حسود بپرهیزید .

شما توانائی پیدا کردن یک شغل را ندارید : ناکامی در عشق

برای دیگران شغل پیدا می کنید : ناکامی در کار

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

کار,پیشه,حرفه,شغل,کسب,مشغله ,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : دلیل ,پیشه ,بیند ,خواب ,کرد، ,مشغله ,رویاها آمده ,تعبیر خواب ,زمین رویاها ,کرد، دلیل ,است، دلیل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تفسیر خواب مشغله


خواب ,خواهید ,گوید ,علامت ,دیدن ,نشان ,خواب ببینید ,آنلی بیتون ,تعبیر خواب ,خواهید یافت ,فراوانی بدست ,منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب مبلغ

:: تعبیر خواب مبلغ
خواب ,خواهید ,گوید ,علامت ,دیدن ,نشان ,خواب ببینید ,آنلی بیتون ,تعبیر خواب ,خواهید یافت ,فراوانی بدست ,منوچهر مطیعی تهرانی
معنی خواب مبلغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعى مجبور به پول خرج کردن مى‏شوید. دیدن پول خارجى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارهاى خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که در مقابل مشکلات مقاومت مى‏کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‏ى بدشانسى در انجام یکى از کارهایتان است. اگر خواب ببینید کسى براى شما حواله‏اى پولى فرستاده، یعنى هدیه‏اى دریافت خواهید کرد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب پول پیدا کنید ، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

4ـ اگر در خواب پول گم کنید ، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد .

5ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است ، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .

7ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید ، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

8ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

9ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

10ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند ، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .

پول فراوانی بدست میاورید : ناکامی در عشق.

دیگران پول فراوانی بدست آورده اند : آنها در عشق ناکام هستند.

یک منفعت مالی مهم نصیبتان میشود: یک مصیبت در پیش است .

با حقه و فریب پول بدست میآورید: علامت یک رفاقت بزرگ .

از راههای مشکوک پول در میآورید : از یک بیماری بهبود می یابید.

پول میدزدید : دوره ای که در پیش دارید ابداً آسان نخواهد بود.

پول قرض می دهید : فوراً احتیاج به پول پیدا میکنید.

پول قرض میکنید : ناکامی .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانه آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید از کسی پول تقلبی می گیرید ، یا به کسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می کنید ، نشانه افتادن به دام شر و نکبت است .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانه انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما

2ـ گم کردن پول خرد در خواب ، نشانه شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .

3ـ پیدا کردن پول خرد در خواب ، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .

4ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانه انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن سکه امروز در خواب نقشی از خواهش های نفسانی و تجلی تمایالات کوچک و کم ارزش و کم تاثیر زندگی است در خواب و چنانچه در رویاها سکه مشاهده کنیم تعبیر کلی این است که با یک امر تفننی رو به رو خواهیم شد. اگر در خواب ببینید که در جیب خود تعداد زیادی سکه دارید قدرت شما را در برآوردن آرزوهای بزرگتان نشان نمی دهد بلکه گویای این است که در آینده به امور تفننی خواهید پرداخت و مسائلی شما را سرگرم می کنند که تاثیر بزرگی در زندگیتان ندارند. اگر در خواب ببینید که سکه ای در راه یافتید خبری به شما می رسد و چیز کوچکی برای مدتی کوتاه شما را دل خوش می سازد و اگر دست در جیب خویش کردید و دریافتید که سکه ای داشته اید که آن را گم کرده اید اندوه کوچکی برای شما پیش می آید که دوامش نیز اندک است. ابن سیرین در این مورد نوشته: از جانب فرزند نگران می شوید. اما چون ارزش سکه با ارزش فرزند قابل مقایسه نیست نمی توان گم شدن سکه را به نگرانی درباره فرزند تعبیر کرد با این وجود عقیده معبران کهن محترم است. اگر در خواب دیدید کسی مشتی سکه به شما داد، نشان آن است که کسی به شما اعتماد می کند و احتمالا مورد مشاوره قرار می گیرید و رای و عقیده شما راه گشای مشکل دیگری خواهد شد و اگر شما به کسی یک مشت سکه دادید از رنج و اندوه و غم فارغ می شوید. داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده اش را خوشحال می کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید. تنها مورد استثنایی آن است که روی سکه یا پلاک طلای شما اسماالله یا شمایل اولیا نقش شده باشد که بسیار خوب است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن سکه طلا در خواب ، نشانه سفرهای دریایی و لذت و خوشی از سفرهاست .

2ـ دیدن سکه نقره در خواب ، علامت آن است که در صمیمی ترین خانواده ها اختلاف و دعوا بوجود می آید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش سکه ای نقره به او می دهد ، دلالت بر آن دارد که نامزدش او را ترک می گوید .

4ـ دیدن سکه مسی در خواب ، علامت دردهای جسمانی و نومیدی است .

5ـ دیدن سکه نیکِلی ، نشانه آن است که کارهای پست به عهده شما گذارده خواهد شد .

6ـ اگر در خواب سکه نقره ای به نظرتان شفاف و درخشان بیاید ، یا میان دیگر سکه های شما جلوه خاصی داشته باشد ، نشانه سعادت و خوشبختی است .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

پول,سکه,اسکناس,بودجه,پیسه,تنخواه,دستمایه,سرمایه,مبلغ,مسکوک,نقد,نقدینه,وجه ,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : خواب ,خواهید ,گوید ,علامت ,دیدن ,نشان ,خواب ببینید ,آنلی بیتون ,تعبیر خواب ,خواهید یافت ,فراوانی بدست ,منوچهر مطیعی تهرانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تعبیر خواب مبلغ


بنزین ,خواب ,تعبیر خواب ,خواب بنزین

رویای بنزین

:: رویای بنزین
بنزین ,خواب ,تعبیر خواب ,خواب بنزین
معنی خواب بنزین

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته، بیانگرموقعیت‏هاى بد است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب بنزین : تشکیلات کاری و معاملات احتیاج به مراقبت و دقت بیشتری دارند .

بنزین می خرید : پول به دست می آورند .

اشخاص دیگر بنزین می خرند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

بنزین,گازوئیل,تترااتیل ,بنزین,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : بنزین ,خواب ,تعبیر خواب ,خواب بنزین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : رویای بنزین


آغوش ,خواب ,گرفتید ,گوید ,گرفتن ,تعبیر ,آغوش گرفتید ,آغوش گرفته ,آغوش گرفتن ,آغوش گرفت، ,گرفته است،

معنی خواب بغل

:: معنی خواب بغل
آغوش ,خواب ,گرفتید ,گوید ,گرفتن ,تعبیر ,آغوش گرفتید ,آغوش گرفته ,آغوش گرفتن ,آغوش گرفت، ,گرفته است،
معنی خواب بغل

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که فرد زندهای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت زمان هم آغوشی، با او به سر میبرد و اگر ببیند که مردهای را در آغوش گرفته است، ممکن است بمیرد. اگر کسی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است، آغوشش را به روی دنیا باز نموده است.

لوک اویتنهاو می گوید :

کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است . اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی . اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد . اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می روید . اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید . اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید . اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند . اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید . در آغوش گرفتن گربه حسودی است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید . در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید. اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زند.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

بغل,آغوش,بر,پهلو,کنار ,آگوش ,آگش ,بغل,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : آغوش ,خواب ,گرفتید ,گوید ,گرفتن ,تعبیر ,آغوش گرفتید ,آغوش گرفته ,آغوش گرفتن ,آغوش گرفت، ,گرفته است،
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : معنی خواب بغل


آسمان ,دلیل ,بیند ,خواب ,دیدن ,بود، ,بود، دلیل ,دید، دلیل ,خداوند خواب ,دیدن آسمان ,خواب ببیند

تعبیر خواب فضا

:: تعبیر خواب فضا
آسمان ,دلیل ,بیند ,خواب ,دیدن ,بود، ,بود، دلیل ,دید، دلیل ,خداوند خواب ,دیدن آسمان ,خواب ببیند
معنی خواب فضا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود.

اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود.

اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است.

اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود.

اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند.

اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد

اگر بیند که در آسمان علامت های سرخ بود، دلیل کند که پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود.

اگر بیند که آسمان را همی پرستید، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود.

اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند.

اگر بر آسمان سوم دید، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد.

اگر بر آسمان چهارم دید، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد.

اگر بر آسمان پنجم بیند، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم.

اگر بر آسمان ششم دید، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد.

اگر بیند که بر آسمان نخستین بَرْ شُد، ولیکن در را بسته دید، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود.

اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن، و سر را فرو افکنده بود، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود،

اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی خود را بر آسمان بیند، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عز حاصل شود. اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد، سفری بود با نعمت و برکت. و اگر بیند که همچنان راست می پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می گفت، دلیل بود که شادمان گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که او در آسمان بنیادی است، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و (آجر) بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود. اگر دید که از آسمان انگبین می بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود. اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار، دلیل آن بد بود. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل اند آن دیار، اگر دید کهم خود را از اسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید که بر بالای هفتم آسمان رفت، به جائی که و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید، دلیل کند که اجل او نزدیک آمده بود و خاتمه کردارش پسندیده بود. اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح، و بیند که در آنجا فرود آمد، دلیل که در راه دین زاهد گردد. اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد، دلیل بود که توبه کند یا هلاک گردد. اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند که در میان آسمان و زمین بنیادی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود. اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند، دلیل کند که دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب ها فراوان بود. اگر بیند که در آسمان دری از بهر وی یا از بهر مردم آن دیار گشاده کردند، دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان آن دیار، خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود. اگر بیند که آسمان بیفتاد، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد. اگر بیند که از آسمان گندم و جو می بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمتهای الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان، آتش میبارد و به مردم میخورد، تعبیرش آن است که مردم دچار زیان، ناراحتی یا گرانی میگردند. ممکن است، آسمان به سلطه و فرمانروایی تعبیر شود و هرکس با نردبان یا با ریسمانی به آسمان صعود کند، درجه و مقام او افزایش مییابد. هر نزدیک شدنی به آسمان برای افراد نیکوکار و دیندار، نزدیک شدن به خدا تعبیر میشود و نیز، ممکن است بر نزدیک شدن به سلطان، پیشوا، عالم، پدر، همسر و یا رئیس دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان پایین افتاد، گناه بزرگی را انجام میدهد. اگر کسی ببیند که از آسمان منطقهای، روشنایی و نور ظاهر میگردد، مردم آن منطقه، هدایت میشوند و اگر از آن، تاریکی ظاهر گردد، بر گمراهی مردم آن منطقه دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

روشن : شادمانی و خوشبختی

ابری : غم و غصه

سرخ رنگ : شادمانی زیاد

ستاره باران : ارثی بزرگ

تیره : خطر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند. اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود

دیدن آسمان قوت وظفر باشد

لیلا برایت می گوید:

دیدن آسمان، تسکین خاطرى است در برابر غم‏هاى زندگى. اگر در خواب آسمان آبى را دیدید، یعنى اوقات بسیار خوبى پیش روى شما است. دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه مى‏باشد. اگر آسمان ابرى باشد، شما آدم بسیار بى‏ثبات و ضعیفى مى‏باشید.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانه کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.

2ـ اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید ، نشانه آن است که بزرگترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند.

3ـ دیدن آسمانی سرخ در خواب ، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.

4ـ اگر خواب ببینید به آسمان صعود می کنید ، نشانه آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند.

5ـ اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود ، نشانه آن است که از مقامی والا ارتقاع می یابد.

6ـ اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید ، علامت آن است که زیانهایی متعدد خواهید کرد. اما با درک صحیح واقعیتها ، زیانها را جبران می کنید.

7ـ دیدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.

8ـ دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند ، علامت کسب معنویات است.برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد ، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود.

9ـ دیدن نزدیکان خود در آسمان ، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می کنند. بعد از دیدن این خواب معمولاً مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است : خوشبختی بزرگ

آسمان بی ابر : پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک

آسمان تاریک و پرابر : ناکامی

آسمان در یک شب مهتابی : پول فراوان

آسمان بدون آفتاب : از یک بیماری بهبود خواهید یافت .

آسمان بدون ستاره : خبرهای بد و ناخوشایند

به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه میکنید : شانس و شادی

شما به آسمان می روید : خوشبختی و سعادت

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

آسمان,سپهر,سما,طارم,عرش,فلک,کرسی,گردون ,فضا,اثیر,گنبد,گرزمان ,خضراء,خضرا,میناء,عجوز,جرباء,رقیع,ضاحیه ,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : آسمان ,دلیل ,بیند ,خواب ,دیدن ,بود، ,بود، دلیل ,دید، دلیل ,خداوند خواب ,دیدن آسمان ,خواب ببیند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تعبیر خواب فضا


خواب ,تیله ,لینک ,خواب تیله ,کلیک کنید ,تیله ببیند ,برای دانلود

شرح خواب تیله

:: شرح خواب تیله
خواب ,تیله ,لینک ,خواب تیله ,کلیک کنید ,تیله ببیند ,برای دانلود
معنی خواب تیله

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تیله : تنهائی و اضطراب

یک زن خواب تیله ببیند : یک کار ناخوشایند و دشوار در انتظار اوست .

یک مرد خواب تیله ببیند : گرفتار مشاجرات متعدد خواهد شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

رخام,تیله,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : خواب ,تیله ,لینک ,خواب تیله ,کلیک کنید ,تیله ببیند ,برای دانلود
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : شرح خواب تیله


خواب ,لینک ,ماهی ,کلیک کنید ,برای دانلود ,استخوان ماهی ,خواب استخوان

شرح خواب استخوان ماهی

:: شرح خواب استخوان ماهی
خواب ,لینک ,ماهی ,کلیک کنید ,برای دانلود ,استخوان ماهی ,خواب استخوان
معنی خواب استخوان ماهی

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده‏اید، نشانه‏ى آن است که هیچ میلى براى انجام مسؤولیتى که بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند ندارید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : خواب ,لینک ,ماهی ,کلیک کنید ,برای دانلود ,استخوان ماهی ,خواب استخوان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : شرح خواب استخوان ماهی


بیند ,دلیل ,عزرائیل ,گردد ,خواب ,لینک ,بیند دلیل ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,شادمان بیند ,خواب عزرائیل

تعبیر خواب عزرائیل

:: تعبیر خواب عزرائیل
بیند ,دلیل ,عزرائیل ,گردد ,خواب ,لینک ,بیند دلیل ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,شادمان بیند ,خواب عزرائیل
معنی خواب عزرائیل

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دلیل که زود از دنیا رود و توبه باید نماید و اگر بیند ملک الموت را بینداخت دلیل که بیمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا یابد

جابر مغربی می گوید:

اگر عزرائیل را شادمان بیند دلیل که زندگی او دراز گردد اگر بیند که عزرائیل به او سلام کرد دلیل که عجلش نزدیک است و پایان عمرش با شهادت تمام گردد اگر بیند عزرائیل بر وی با خشم نگاه کرد دلیل که حال وی پر مخاطره باشد اگر بیند که عزرائیل او را چیزی شیرین داد دلیل بر اینکه جان کندن برایش آسان شود اگر بیند که به او چیزی تلخ داد دلیل که جان کندن بر او سخت گردد اگر بیند که عزرائیل او را وعده ومژده نیکو داد دلیل که تعبیرش همان باشد اگر بیند که او را خبر دادند که عزرائیل در فلان جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دلیل که او را با پادشاه با هیبت کار افتد اگر بیند که عزرائیل را کشت دلیل که دشمن خلق گردد

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

ملک‌الموت,قابض ارواح,جان‌ستان,جان‌شکار,جان‌شکر,فرشته مرگ,اجل,عزرائیل,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : بیند ,دلیل ,عزرائیل ,گردد ,خواب ,لینک ,بیند دلیل ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,شادمان بیند ,خواب عزرائیل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تعبیر خواب عزرائیل


خواب ,گوید ,تولد ,دلیل ,بیند ,لینک ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای دانلود ,گوید تولد ,خواب ولادت

تعبیر خواب ولادت

:: تعبیر خواب ولادت
خواب ,گوید ,تولد ,دلیل ,بیند ,لینک ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای دانلود ,گوید تولد ,خواب ولادت
معنی خواب ولادت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

لوک اویتنهاو می گوید :

تولد

جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت

لیلا برایت می گوید:

تولد در خواب نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که مرده‏اید و دوباره متولد مى‏شوید، به این معنا است که به اهداف خود خواهید رسید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تولد,زایش,زا,زادن ,زاییده ,زادروز,زائیده ,بزادن ,ولادت ,میلاد,مولود,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : خواب ,گوید ,تولد ,دلیل ,بیند ,لینک ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای دانلود ,گوید تولد ,خواب ولادت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تعبیر خواب ولادت


توتون ,خواب ,سیگار ,تنباکو ,کشید ,لینک ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای دانلود ,توتون سیگار ,خواب تنباکو

تعبیر خواب تنباکو

:: تعبیر خواب تنباکو
توتون ,خواب ,سیگار ,تنباکو ,کشید ,لینک ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای دانلود ,توتون سیگار ,خواب تنباکو
معنی خواب تنباکو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ می کند. چنانچه دیدید خودتان توتون دارید غمی برای شما میرسد که عمیق و ریشه دار و مداوم نیست اما قادر است مدتی شما را متاثر و تلخ کام نگه دارد و این غمی است که وجود داشته اما از آن بی اطلاع بوده اید یا فکر می کردید به شما مربوط نیست. جای دیگر هم نوشتم که تمام وسائل تدخین تعابیری مشابه دارند الا سیگار که به عمر ارتباط پیدا می کند و آن هم در جای خود گفته خواهد شد. تنباکو نیز توتون است و برای تدخین به کار می رود. چنانچه در خواب دیدید که توتون کاشته اید، موجباتی برای رنج و غم پیدا می شود که ریشه دار است. اگر کسی توتون به شما داد بدخواه شماست. چنانچه توتون سربسته بود به نادانی این کار را می کند و اگر توتون باز بود عالما عامدا به شما ستم روا می دارد. عکس این تعبیر هست اگر شما توتون به دیگری بدهید. مالیدن توتون دعوای خانوادگی است مخصوصا اگر این کار را در ایوان یا اتاق خانه خودتان بکنید یا در خواب حس کنید آن جا به شما تعلق دارد. دیدن مزرعه توتون در خواب خبر از یک ناراحتی عمومی است

در سر زمین رویاها آمده:

خواب توتون : به زندگی خود ترتیب بدهید و برای دوران پیری صرفه جویی کنید .

یک سیگار فروشی : پشت سر شما شدیداً صحبت میکنند .

شما سیگار می کشید : پولتان را بیهوده دور میریزید

اگر یک زن خواب ببیند که سیگار می کشید : اضطراب و نگرانی برطرف می شود .

یک کیسه توتون : پول خود را به هدر ندهید .

برگهای توتون : امور عشقی شما بد و کارهای شما خوب پیش می روند .

سیگارمی چینید: هرگز آن روز نخواهد رسید که نگرانی پولی داشته باشید .

توتون به دماغ می کشید : شما خیلی زود تحریک و خشمگین می شوید .

توتون می خرید : رنج و ناراحتی

توتون می فروشید : با یک شخص جالب برخورد خواهید کرد .

--------------------------------------------------------------------------------

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید علامت آن است که با رفیق نادان همدم میشوید و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توتون,سیگار,چپق,قلیان ,تدخین ,تتن ,دود,دخان ,تنباکو ,نیکوتین ,

منبع اصلی مطلب : تعبیر خواب جامع
برچسب ها : توتون ,خواب ,سیگار ,تنباکو ,کشید ,لینک ,کلیک کنید ,تعبیر خواب ,برای دانلود ,توتون سیگار ,خواب تنباکو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تعبیر خواب تنباکو